Get Adobe Flash player
Κεντρική Σελίδα Άρθρα Νέα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού»

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού»

Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα Τμήματα Γεωγραφίας, Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού»

Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο «Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού», στις εξής κατευθύνσεις:

Α. Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης

Β. Διοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality)

Αντικείμενο – Σκοπός

Στόχοι του Μεταπτυχιακού είναι η βασική εκπαίδευση και η συστηματική κατάρτιση των φοιτητών πάνω σε διάφορα ζητήματα σχετικά με τον τουρισμό και την ανάπτυξή του. Μέσα από τη μελέτη και την ανάλυση των θεωρητικών και εμπειρικών προσεγγίσεων διαφόρων επιστημονικών κλάδων, όπως η Οικονομία, η Κοινωνιολογία, η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Επιστήμη του Περιβάλλοντος, η Περιφερειακή Ανάπτυξη, η Πληροφορική και το Μάρκετινγκ, οι φοιτητές αποκτούν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο προκειμένου να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα και τη συνθετότητα του τουριστικού φαινόμενου, διευρύνοντας τις γνώσεις τους, οξύνοντας την κριτική τους ικανότητα και αποκτώντας μια πολύ-επιστημονική άποψη για τα τουριστικά θέματα.

 

 

Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, από τα οποία τα
δύο συνιστούν εκπαιδευτική παρακολούθηση και το τρίτο περιλαμβάνει τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο σαράντα (40) και για τις δύο κατευθύνσεις.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι  ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στο Μεταπτυχιακό γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο του 2015.

Κριτήρια Επιλογής

 

 1. Βαθμό Πτυχίου.
 2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.
 3. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής (επιπρόσθετη προσμέτρηση άλλης ξένης γλώσσας).
 4. Προηγούμενη ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα.
 5. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
 6. Προσωπική συνέντευξη.
 7. Κάθε άλλου στοιχείου σχετικού με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.

 

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι την Δευτέρα 15  Ιουνίου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ, Μιχαήλ Λιβανού 54, Χίος 82100, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται στη Γραμματεία και στην Ιστοσελίδα).

 

 1. Αντίγραφο πτυχίου.
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 3. Βεβαίωση Ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για τους υποψηφίους που προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής.
 4. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας
 5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και την επαγγελματική δραστηριότητα.
 7. Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικής Γλώσσας και για τους αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης και της Ελληνικής γλώσσας.
 8. Δύο συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος).
 9. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην αξιολόγησή τους.

 

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά  στο e-mail: mstath@aegean.gr μέχρι την Δευτέρα 15  Ιουνίου 2015, τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν κατά περίπτωση, σε Αθήνα,  Χίο και Μυτιλήνη, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

Δίδακτρα

Για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, συνολικού ποσού 3.500 € και για τρία εξάμηνα, τα οποία καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: 500,00 € εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση του πίνακα επιτυχόντων, 1.500,00 € κατά την εγγραφή στο Α΄ εξάμηνο και 1.500,00 € κατά την εγγραφή στο Β΄ εξάμηνο.

Υποτροφίες & Παροχές

Χορηγούνται υποτροφίες στους μεταπτυχιακούς φοιτητές με την υψηλότερη επίδοση και προσφέρεται η δυνατότητα σίτισης και στέγασης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (κ. Μ. Σταθάκου), τηλ. 22710-35322, 22710-35323, φαξ 22710-35399, e-mail: mstath@aegean.gr και από τη σελίδα στο διαδίκτυοhttp://www.chios.aegean.gr/tourism/

Τελευταία Ενημέρωση (Σάββατο, 25 Απρίλιος 2015 16:19)

 
Σχετικά Άρθρα
Bookmark and Share