Get Adobe Flash player
Κεντρική Σελίδα Άρθρα Νέα Σχεδιασμός,Διοίκηση και Πολιτικη του Τουρισμού

Σχεδιασμός,Διοίκηση και Πολιτικη του Τουρισμού

Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα Τμήματα Γεωγραφίας, Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνουν και λειτουργούν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 στη Χίο.

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής κατευθύνσεις:

- Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης

- Διοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality).

μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, από τα οποία τα δύο συνιστούν άμεση εκπαιδευτική παρακολούθηση και το τρίτο περιλαμβάνει τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο είκοσι πέντε (25) ανά κατεύθυνση. Οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν στην αίτησή τους την κατεύθυνση που τους ενδιαφέρει, ενώ σε περίπτωση που ενδιαφέρονται για περισσότερες κατευθύνσεις τις δηλώνουν κατά σειρά προτίμησης.

 

Στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, σύμφωνα με το Ν. 3685/2008,πτυχιούχοι των τμημάτων:

 

 

 • Οικονομικών Σπουδών και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
 • Περιβάλλοντος, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης,
 • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας,
 • Κοινωνιολογίας,
 • Γεωγραφίας,
 • Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωροταξίας,
 • Πολυτεχνικών Σχολών
 • Αρχιτεκτονικής, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Μηχανικών
 • Νομικής
 • Φιλοσοφικών Σχολών
 • Πληροφορικής
 • Θετικών Επιστημών
 • Μ.Μ.Ε.
 • Οικονομικής και Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 • ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ και αντίστοιχων σχολών και τμημάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Επίσης, υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές και φοιτήτριες, οι οποίοι αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών (Οκτώβριος 2010).

Η επιλογή θα γίνει βάσει των ακολούθων κριτηρίων:

 

 1. Βαθμός Πτυχίου.
 2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.
 3. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής (επιπρόσθετη προσμέτρηση άλλης ξένης γλώσσας).
 4. Προηγούμενη ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα.
 5. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
 6. Προσωπική συνέντευξη.
 7. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.

 

 

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν κατά περίπτωση, σε Αθήνα και Χίο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 11 Ιουνίου 2010 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ, Μιχαήλ Λιβανού 54, Χίος 82100 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα).

2. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας

3. Αντίγραφο πτυχίου (νομίμως επικυρωμένο).

4. Βεβαίωση Ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για τους υποψηφίους που προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής.

5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένο).

6. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

7. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και την επαγγελματική δραστηριότητα.

8. Αποδεικτικό «καλής» γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας και προαιρετικά αντίστοιχα πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών (βλ. Παράρτημα 1 της παρούσας πρόσκλησης). Για τους αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης και της Ελληνικής γλώσσας.

9. Δύο συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος).

10. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην αξιολόγησή τους.

 

Για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 4.000 € τα οποία καταβάλλονται ως εξής: 500 € 15 ημέρες από την ανακοίνωση των επιτυχόντων, 1000 € κατά την εγγραφή στο Α΄ εξάμηνο, 1500 € κατά την εγγραφή στο Β΄ εξάμηνο και 1000 € κατά την εγγραφή στο Γ΄ εξάμηνο.

Σημειώνεται ότι χορηγούνται υποτροφίες στους πρωτεύσαντες ανά κατεύθυνση διπλωματούχους του ΔΠΜΣ ΣΔΠΤ.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., τηλ. 22710-35322, 22710-35323 φαξ 22710-35329,e-mail: mstath@aegean.gr και τη σελίδα στο διαδίκτυο http://www.chios.aegean.gr/tourism/

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση (Δευτέρα, 26 Απρίλιος 2010 20:21)

 
Σχετικά Άρθρα
Bookmark and Share